Großsegler-Datenbank.de


Schiffstyp Haikutter


Dänisch: Hajkutter, auch Haj oder Hajer; Englisch: hayer, shark, shark cutter

Subtyp des -> Snurrewadenkutter (Kreiselwadenkutter); Dänisch: snurrevodskutter; Englisch: danish seiner, danish anchor seiner


erstellt: 01.07.2003; zuletzt geändert: 05.01.2019
© Andreas Zedler mail@andreas-zedler.de

Ende der Webseite!